COVID-19 SALGINI NEDENİYLE KDV İADELERİNDE YAŞANAN GECİKMELER VE OLUŞABİLECEK RİSKLER

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 virüsü salgını sonucu ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle hem özel sektördeki firmaların hem de kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinde önemli ölçüde aksamalar yaşanmaktadır. Salgın nedeniyle ekonomik aktivitelerin azalması, firmaların önemli nakit kaynaklarından olan KDV iadesi taleplerinin de artmasına neden olmuştur. Bilindiği üzere KDV iadeleri mahsup veya nakit olarak vergi dairesinden alınabilmektedir.

İade tutarının nakit veya mahsup olarak talep edilmesi ile ilgili süreçlerin tamamlanmasından sonra Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenen bilgileri analiz etmekte, analiz sonucunda tespit edilen eksiklikleri ise KDV İade Kontrol Raporu adı altında mükellefe bildirerek söz konusu eksikliklerin tamamlanması konusunda bilgi ve belge talep etmektedir.

Örneğin söz konusu kontrol raporlarında alım yapılan alt firmalar ile alt firmaların alım yaptığı firmaların KDV beyannameleri, BA-BS formları ve muhtasar beyannameleri çapraz kontrollere tabi tutularak kontrol edilmekte, beyanların uyumsuz olması durumunda söz konusu uyumsuzluklar “GEK 6” segmenti adı altında detaylı olarak açıklanmaktadır.

COVID-19 virüsü nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca alınan önlemler kapsamında 518 No.lu VUK Genel Tebliğiyle ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ile bazı sektördeki mükelleflerin KDV beyannamelerinin, BA-BS formalarının, muhtasar beyannamelerinin ve defter beratlarının verilme süresi 27.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Yapılan bu erteleme sonucu, KDV iadesi talep edecek mükelleflerin alt firmalarının söz konusu beyannameleri vermemeleri nedeniyle KDV İade Kontrol Raporlarında “GEK 6” segmentinde çok fazla sayıda beyanname vermeyen alt firma listelenecektir.

Bu çerçevede mahsup veya nakit iade taleplerinin vergi dairelerince yerine getirilebilmesi için tespit edilen hususlara dair yanıtlar ile vergi dairesince ilave olarak talep edilen bilgi ve belge asıllarının bir üst yazı ekinde verilen süre içerisinde vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Aksi halde belirtilen süre içerisinde söz konusu olumsuzluğun giderilmesine ilişkin belgelerin (ödeme belgesi v.b.) asıllarının ibraz edilememesi durumunda mükellefler gecikme zammıyla karşı karşıya kalabileceklerdir.

Bu itibarla önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde 27.07.2020 tarihine kadar yapılacak KDV iadesi mahsup taleplerinde alt firma olumsuzluğu ile ilgili açıklama ve ödeme belgeleri asıllarının ibraz edilememesinin gecikme zammına neden olabileceğinin göz önüne alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Öte yandan COVID-19 virüsü salgını sonucu vergi dairelerinde alınan önlemler çerçevesinde çalışanların dönüşümlü olarak çalışmaya başlaması ve vergi dairelerine girişlerin kısıtlanması nedeniyle vergi dairelerinde yapılmakta olan tüm işlemler ile birlikte nakit veya mahsup yoluyla KDV iadesi işlemlerinde de ciddi aksamalar ve gecikmeler olduğunu ve bundan sonra da gecikmelerde artış olabileceğini belirtmek isteriz.

Diğer taraftan, her ne kadar 518 No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs dönemleri KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin verilme süresi 27.07.2020 tarihine ertelenmiş olsa da, bu mükelleflerden KDV iadesi talebinde bulunanlar ya da bulunacak olanlar varsa, bu mükelleflerin söz konusu beyannamelerini normal yasal süresi içinde vermesinin (ve iade talebine konu evrakları yine süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığı sisteme yüklemesinin), en azından kontrol raporlarında mükellef kaynaklı oluşabilecek olası aksaklık ve gecikmeleri nispeten azaltabileceğini söyleyebiliriz.

Saygılarımızla,

Son Yazılar