KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI KDV İADESİ

KDV tevkifatı uygulamasında önemli değişiklikler içeren tebliğ düzenlemeleri hakkında 17/02/2021 – 2021/45 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Yük taşımacılığı hizmetlerinde KDV tevkifatı hakkında ayrıca 22/02/2021-2021/52 sayılı sirkülerimiz de yayınlanmıştı.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında kara yolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmetleri (2/10 oranında), ticari reklam hizmetleri (3/10 oranında) ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan teslimler (2/10 oranında) 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.

 KDV tevkifatı kapsamına alınan bu işlemler hakkında aynı zamanda tebliğin “I/C-2.1.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlıklı bölümünün “2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri” ve “2.1.5.2.2. Nakden İade Talepleri” başlıklı kısımlarında düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, KDV tevkifatı kapsamında iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No.lı KDV beyannamesi ile tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmesi şartı aranılmıyorken, tebliğde yapılan değişiklik ile 01.03.2021 tarihinden itibaren tevkifat uygulayan alıcı tarafından tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı da aranacaktır.

Bu sirkülerimizde KDV tevkifatına tabi işlemlerden kaynaklı KDV iadesi taleplerine dair genel bilgilendirme yapılmaktadır. 

1 Genel Açıklamalar

Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lı KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması ve tahakkuk eden KDV’ni ödemiş olması şarttır.

Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmaz.

 İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olamayacaktır.

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde, vergi dairelerince;

 •  Standart iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,
 •  Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
 • Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste,

aranacaktır.

İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur.

İade taleplerinde standart iade talep dilekçesinin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı şarttır. (Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirilecek KDV listesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nca öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilir. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine ibraz edilmez.)

İade talepleri, yukarıda belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

Vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır.

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılacaktır. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş olması kaydıyla mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

İadeye ilişkin düzenlenecek vergi inceleme raporu ise,

 • Tevkifatın sorumlu sıfatıyla beyan edilip edilmediği,
 • İndirilecek KDV listesindeki alışların karşıt incelemesinin yapılarak doğruyu gösterip göstermediği,

hususlarının tespitine yönelik olacaktır. Bu kapsamda, KDVİRA sisteminin ürettiği kontrol raporunun olumlu olması, indirilecek KDV listesinin doğruluğuna dayanak oluşturacaktır.

Aynı şekilde, teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade talepleri, diğer belgelerle birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır. Vergi İnceleme Raporu sonucuna göre sonuçlandırılacak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla iadeye hak kazanılacaktır.

Mahsuben iade taleplerinde, Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalar da göz önünde bulundurulacaktır.

YMM Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerli olacaktır.

Tebliğin “IV/E-Özel Esaslar” başlıklı bölümündeki açıklamalar, tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından da geçerlidir. Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri Tebliğin “IV/E” bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak tevkifat tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir.

Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin ettiği mal ya da hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade talebinde bulunması halinde iade talebi, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan alımlarda tevkifata tabi tutulan KDV’nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen/borçlanılan KDV hariç, genel esaslara göre yerine getirilecektir. Bu şekilde işlem tesisi için alıcının diğer alımları ile ilgili olarak özel esas uygulamasını gerektirecek bir durumunun olmaması gerekmektedir.

Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin 1 No.lı KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lı KDV Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, ödeme şartının sağlanmadığı kabul edilecektir. Ancak, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi halinde, ödeme şartı gerçekleşmiş sayılacaktır.

2. Mahsuben İade Talepleri

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C- 2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri” başlıklı bölümünde, mükelleflerin, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubuna dair düzenlemeler yapılmıştır. İlgili bölümde mahsuben ödemesi yapılabilecek borçlar; 

a) Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına Mahsup,

b) İthalde Alınan Vergilere Mahsup,

c) SGK Prim Borçlarına Mahsup,

başlıkları altında düzenlenmiştir.

2.1. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 5.000 TL’nı aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.

5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.

2.2. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

 • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
 • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklam gelirlerine konu işlemleri,
 • Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler,

ile ilgili 5.000 TL’nı aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.

5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir.

İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’nı aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

2.3. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

 • Külçe metal teslimleri,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan teslimler bu bölümde düzenlenmiştir),

ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

3. Nakden İade Talepleri

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.5.2.2. Nakden İade Talepleri” başlıklı bölümünde, mükelleflerin, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının nakden iade talep edilmesi halinde uyulması gereken hususlar belirlenmiştir.

3.1. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

3.2. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

 • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
 • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
 • Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler,
 • Külçe metal teslimi,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan teslimler bu bölümde düzenlenmiştir),

ile ilgili 5.000TL’nı aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilecektir.

5.000TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilecektir.

5.000TL’nı aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülecektir.

Son Yazılar