Kategoriler
Genel

YÜKLENİM KDV HESABI YAPMADAN İHRACAT BEDELİNİN %10’UNU KADAR KDV İADESİ ALINMASINA DAİR DÜZENLEMEYİ İÇEREN KDV GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

YÜKLENİM KDV HESABI YAPMADAN İHRACAT BEDELİNİN %10’UNU KADAR KDV İADESİ ALINMASINA DAİR DÜZENLEMEYİ İÇEREN KDV GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ihracat teslimlerinde KDV istisnasının düzenlendiği bölümüne “İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade” başlığı ile eklenen bölümde; sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu uygulama ihtiyari olup, uygulamadan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.3.) bölümünde tanımlanan imalatçılar faydalanabilecektir. İmalatçılar, tebliğin (II/A-8.3.) bölümünde belirtilen imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitesinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebileceklerdir.

İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, bu kapsamda iade uygulanmasına engel bir husus olarak değerlendirilmeyecektir. İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamamakla birlikte, söz konusu mallar için Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında yüklenilen KDV’nin iadesini talep etmeye devam edebileceklerdir.

Aynı dönemde imalatçıların KDV Kanunu 11/1-c veya geçici 17. maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslimlerinin de bulunması, doğrudan ihraç ettikleri mallar bakımından bu uygulamadan yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülecek, iade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu bölüm kapsamında iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün olmayacaktır.

 

İmalatçılar, bu uygulama yerine imal ettikleri ürünlerin ihracatına ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin iadesini Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında talep edebileceklerdir. Ayrıca bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabileceklerdir.

İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki mahsuben iade talepleri, tebliğde yer verilen  belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanacaktır. İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

İmalatçının;

– Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

– İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

– Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

gerekmektedir.

Son Yazılar

Kategoriler
Genel

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI KDV İADESİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLI KDV İADESİ

KDV tevkifatı uygulamasında önemli değişiklikler içeren tebliğ düzenlemeleri hakkında 17/02/2021 – 2021/45 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Yük taşımacılığı hizmetlerinde KDV tevkifatı hakkında ayrıca 22/02/2021-2021/52 sayılı sirkülerimiz de yayınlanmıştı.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında kara yolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmetleri (2/10 oranında), ticari reklam hizmetleri (3/10 oranında) ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan teslimler (2/10 oranında) 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.

 KDV tevkifatı kapsamına alınan bu işlemler hakkında aynı zamanda tebliğin “I/C-2.1.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlıklı bölümünün “2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri” ve “2.1.5.2.2. Nakden İade Talepleri” başlıklı kısımlarında düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, KDV tevkifatı kapsamında iade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından 2 No.lı KDV beyannamesi ile tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmesi şartı aranılmıyorken, tebliğde yapılan değişiklik ile 01.03.2021 tarihinden itibaren tevkifat uygulayan alıcı tarafından tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı da aranacaktır.

Bu sirkülerimizde KDV tevkifatına tabi işlemlerden kaynaklı KDV iadesi taleplerine dair genel bilgilendirme yapılmaktadır. 

1 Genel Açıklamalar

Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lı KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması ve tahakkuk eden KDV’ni ödemiş olması şarttır.

Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmaz.

 İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olamayacaktır.

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde, vergi dairelerince;

 •  Standart iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,
 •  Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
 • Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste,

aranacaktır.

İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur.

İade taleplerinde standart iade talep dilekçesinin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı şarttır. (Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirilecek KDV listesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nca öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilir. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine ibraz edilmez.)

İade talepleri, yukarıda belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmeyecektir.

Vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır.

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılacaktır. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş olması kaydıyla mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.

İadeye ilişkin düzenlenecek vergi inceleme raporu ise,

 • Tevkifatın sorumlu sıfatıyla beyan edilip edilmediği,
 • İndirilecek KDV listesindeki alışların karşıt incelemesinin yapılarak doğruyu gösterip göstermediği,

hususlarının tespitine yönelik olacaktır. Bu kapsamda, KDVİRA sisteminin ürettiği kontrol raporunun olumlu olması, indirilecek KDV listesinin doğruluğuna dayanak oluşturacaktır.

Aynı şekilde, teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade talepleri, diğer belgelerle birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır. Vergi İnceleme Raporu sonucuna göre sonuçlandırılacak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla iadeye hak kazanılacaktır.

Mahsuben iade taleplerinde, Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalar da göz önünde bulundurulacaktır.

YMM Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerli olacaktır.

Tebliğin “IV/E-Özel Esaslar” başlıklı bölümündeki açıklamalar, tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından da geçerlidir. Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri Tebliğin “IV/E” bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak tevkifat tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir.

Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin ettiği mal ya da hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade talebinde bulunması halinde iade talebi, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan alımlarda tevkifata tabi tutulan KDV’nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen/borçlanılan KDV hariç, genel esaslara göre yerine getirilecektir. Bu şekilde işlem tesisi için alıcının diğer alımları ile ilgili olarak özel esas uygulamasını gerektirecek bir durumunun olmaması gerekmektedir.

Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin 1 No.lı KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lı KDV Beyannamesinden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, ödeme şartının sağlanmadığı kabul edilecektir. Ancak, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi halinde, ödeme şartı gerçekleşmiş sayılacaktır.

2. Mahsuben İade Talepleri

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C- 2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepleri” başlıklı bölümünde, mükelleflerin, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubuna dair düzenlemeler yapılmıştır. İlgili bölümde mahsuben ödemesi yapılabilecek borçlar; 

a) Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına Mahsup,

b) İthalde Alınan Vergilere Mahsup,

c) SGK Prim Borçlarına Mahsup,

başlıkları altında düzenlenmiştir.

2.1. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 5.000 TL’nı aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.

5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.

2.2. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

 • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
 • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklam gelirlerine konu işlemleri,
 • Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler,

ile ilgili 5.000 TL’nı aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir.

5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir.

İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’nı aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

2.3. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

 • Külçe metal teslimleri,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan teslimler bu bölümde düzenlenmiştir),

ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

3. Nakden İade Talepleri

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.5.2.2. Nakden İade Talepleri” başlıklı bölümünde, mükelleflerin, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının nakden iade talep edilmesi halinde uyulması gereken hususlar belirlenmiştir.

3.1. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısmi tevkifat uygulanan;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti,

ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

3.2. Tebliğin (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevkifat uygulanan;

 • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
 • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
 • Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındaki hizmetler,
 • Külçe metal teslimi,
 • Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi,
 • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,
 • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
 • Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

Tebliğin (I/C-2.1.3.3.7.) bölümü kapsamındaki teslimler (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan teslimler bu bölümde düzenlenmiştir),

ile ilgili 5.000TL’nı aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilecektir.

5.000TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilecektir.

5.000TL’nı aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülecektir.

Kategoriler
Genel

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE KDV İADELERİNDE YAŞANAN GECİKMELER VE OLUŞABİLECEK RİSKLER

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE KDV İADELERİNDE YAŞANAN GECİKMELER VE OLUŞABİLECEK RİSKLER

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 virüsü salgını sonucu ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle hem özel sektördeki firmaların hem de kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinde önemli ölçüde aksamalar yaşanmaktadır. Salgın nedeniyle ekonomik aktivitelerin azalması, firmaların önemli nakit kaynaklarından olan KDV iadesi taleplerinin de artmasına neden olmuştur. Bilindiği üzere KDV iadeleri mahsup veya nakit olarak vergi dairesinden alınabilmektedir.

İade tutarının nakit veya mahsup olarak talep edilmesi ile ilgili süreçlerin tamamlanmasından sonra Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenen bilgileri analiz etmekte, analiz sonucunda tespit edilen eksiklikleri ise KDV İade Kontrol Raporu adı altında mükellefe bildirerek söz konusu eksikliklerin tamamlanması konusunda bilgi ve belge talep etmektedir.

Örneğin söz konusu kontrol raporlarında alım yapılan alt firmalar ile alt firmaların alım yaptığı firmaların KDV beyannameleri, BA-BS formları ve muhtasar beyannameleri çapraz kontrollere tabi tutularak kontrol edilmekte, beyanların uyumsuz olması durumunda söz konusu uyumsuzluklar “GEK 6” segmenti adı altında detaylı olarak açıklanmaktadır.

COVID-19 virüsü nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca alınan önlemler kapsamında 518 No.lu VUK Genel Tebliğiyle ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler ile bazı sektördeki mükelleflerin KDV beyannamelerinin, BA-BS formalarının, muhtasar beyannamelerinin ve defter beratlarının verilme süresi 27.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Yapılan bu erteleme sonucu, KDV iadesi talep edecek mükelleflerin alt firmalarının söz konusu beyannameleri vermemeleri nedeniyle KDV İade Kontrol Raporlarında “GEK 6” segmentinde çok fazla sayıda beyanname vermeyen alt firma listelenecektir.

Bu çerçevede mahsup veya nakit iade taleplerinin vergi dairelerince yerine getirilebilmesi için tespit edilen hususlara dair yanıtlar ile vergi dairesince ilave olarak talep edilen bilgi ve belge asıllarının bir üst yazı ekinde verilen süre içerisinde vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Aksi halde belirtilen süre içerisinde söz konusu olumsuzluğun giderilmesine ilişkin belgelerin (ödeme belgesi v.b.) asıllarının ibraz edilememesi durumunda mükellefler gecikme zammıyla karşı karşıya kalabileceklerdir.

Bu itibarla önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde 27.07.2020 tarihine kadar yapılacak KDV iadesi mahsup taleplerinde alt firma olumsuzluğu ile ilgili açıklama ve ödeme belgeleri asıllarının ibraz edilememesinin gecikme zammına neden olabileceğinin göz önüne alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Öte yandan COVID-19 virüsü salgını sonucu vergi dairelerinde alınan önlemler çerçevesinde çalışanların dönüşümlü olarak çalışmaya başlaması ve vergi dairelerine girişlerin kısıtlanması nedeniyle vergi dairelerinde yapılmakta olan tüm işlemler ile birlikte nakit veya mahsup yoluyla KDV iadesi işlemlerinde de ciddi aksamalar ve gecikmeler olduğunu ve bundan sonra da gecikmelerde artış olabileceğini belirtmek isteriz.

Diğer taraftan, her ne kadar 518 No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs dönemleri KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin verilme süresi 27.07.2020 tarihine ertelenmiş olsa da, bu mükelleflerden KDV iadesi talebinde bulunanlar ya da bulunacak olanlar varsa, bu mükelleflerin söz konusu beyannamelerini normal yasal süresi içinde vermesinin (ve iade talebine konu evrakları yine süresi içinde Gelir İdaresi Başkanlığı sisteme yüklemesinin), en azından kontrol raporlarında mükellef kaynaklı oluşabilecek olası aksaklık ve gecikmeleri nispeten azaltabileceğini söyleyebiliriz.

Saygılarımızla,

Kategoriler
Genel

2021 YILI İÇİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE KONUSU YAPILMAYACAK ALT SINIR BELİRLENMİŞTİR

2021 YILI İÇİN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE KONUSU YAPILMAYACAK ALT SINIR BELİRLENMİŞTİR

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.